Psací stůl
Menu

Psací stoly

Ostatní stoly

Knihovny

Kredence

Top Model


OBCHODNÍ PODMÍNKY – www.psaci-stul.eu


AdWeb Info s.r.o.
IČ: 25216198 , DIČ: CZ25216198

Společnost je zapsána v OR KS v Plzni, Spis.zn. C9365
 
 
Korespondenční adresa :
Chemická 9 , 30100 Plzeň , ČR
Email : obchod@adweb.cz
 

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu psaci-stul.eu (dále jen „prodávající")
upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové
adrese www.psaci-stul.eu a to prostřednictvím webového
rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání
webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.psaci-stul.eu
(dále jen „eshop") a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze
v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,
a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.
2.2 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka").
2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího"). Odesláním
objednávky kupující souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami uvedenými na
webovém rozhraní internetového obchodu.
2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně
obchodních podmínek).
2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na místě předem sjednaném
• v hotovosti na dobírku platbou přepravci při převzetí zásilky;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu oznámen v
emailu o potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího");
• cena nákladů na dopravu se může lišit i podle váhy a množství objednaného zboží.
3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující je povinnen uhradit prodávajícímu tyto
náklady následujícími způsoby:
• v hotovosti na místě předem sjednaném ;
• v hotovosti na dobírku platbou přepravci při převzetí zásilky;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu oznámen v
emailu o potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího")
• cena nákladů na dopravu se může lišit i podle váhy a množství objednaného zboží.
3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od obdržení
potvrzení o přijetí objednávky dle čl. 2.5.
3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu.
3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu:
a) při platbě předem po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího
b) při objednání zboží na dobírku prodávající připojí fakturu již do balení zásilky se
zbožím

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání
kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nebo
porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Také zboží, které bylo dodáno mimo obvyklou
nabídku na speciální objednávku kupujícího.
4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být
prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím,
a to na adresu provozovny prodávajícího. Není možné poslat vracené zboží na dobírku,
nebude akceptována, tj. nebude přebírána. Nebude-li zboží prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené, tj. neotevřené, a v původním obalu, pak prodávajícímu vůči
kupujícímu vzniká dle čl. 4.6. nárok na náhradu škody tím vzniklé.
4.3 V případě platného odstoupení od smlouvy dle čl.4.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. V případě, že kupující poruší povinnost dle čl.4.1, vzniká
prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 30% (slovy: třicet procent) za každý den
prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není
dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.
4.4 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.9 obchodních podmínek
je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění,
zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a také zda bylo
vráceno v původním nepoškozeném obalu.
4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 a 4.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu
nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.4.4
obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, nebude v originálním nepoškozeném obalu, vzniká
prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok
na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl.4.3
obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 Dodací lhůta od potvrzení objednávky je od 3 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V
případě, že některé zboží není skladem, bude o tom kupující vyrozuměn emailem nebo
telefonicky.
5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží
při dodání, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy:
pětset korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně
porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.6 Každá objednávka kupujícího je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.
40/1964 Sb) dle těchto obchodních podmínek. Kupující, kteří si objednají zboží a
nezaplatí objednávku, případně si následně nepřeberou expedovanou zásilku na dobírku,
budou požadováni o uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek
(tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Odesláním
objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v
uvedené výši, a to do 10 dnů od vyrozumnění.
5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky
prodávajícího.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní
smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc
má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované pro věc takového druhu obvyklé, je v
odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo
pro který se věc obvykle používá.
6.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
„rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající dané zboží
vyměnil. Výměna je možná po obdržení doporučené zásilky s reklamovaným zbožím
odeslané kupujícím na adresu provozovny prodávajícího; není-li takový postup možný,
může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To
neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo
rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady,
které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Po
převzetí zásilky prodejce neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo
zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů
na dopravu
7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.
Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení
nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv
na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v
rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu
s jeho určením.
7.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé
v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku užití eshopu v rozporu s jejich
určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo. V případě podnikání
kupujícího také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako
„osobní údaje").
8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení prodávajícímu.
8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích.
8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje v objednávce jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje,
že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu
k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.33)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
▪ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
▪ požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel
žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto
ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad
pro ochranu osobních údajů přímo.
8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
8.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. DORUČOVÁNÍ
9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí
být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
9.2 Zpráva je doručena:
▪ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být
zajištěna certifikátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb převzetím zásilky adresátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba
oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
▪ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k
převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních
služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Pokud vztah související s užitím eshopu nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění
a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.
10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy
či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
 

V Plzni dne 2.1.2013

 

Tvoříme obchodně úspěšné www stránky a e-shopy AdWeb Info, s.r.o.www.adweb.cz